1-9-5. ایندول -3- کربینول (I3C) 22
1-9-6. دی ایندولیل متان23
فصل دوم: بحث و بررسی
2-1. روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها25
2-2. روش کلیسنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها27
2-3. مکانیسم سنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها27
2-4. شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5) -اون ها28
2-4-1. 3-هیدروکسی-2-فنیل-6و7-دی هیدرو-H1-ایندول-4(H5)-اون28
2-4-2. 2-(4-بروموفنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5) – اون29
2-4-3. 3-(3-متوکسی فنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون30
2-4-4. 4-(4-فلوئوروفنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون30
2-4-5. 3-(4-نیتروفنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون31
2-4-6. 3-(4-متوکسی فنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون31
2-4-7. 3-(3و4-دی متوکسی فنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4 ( H5)- اون32
2-4-8. 3-(3و4-متیلن دیوکسی فنیل)- 6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4 (H5)- اون32
2-4-9. 3 -( [1وَ1-بای فنیل]-4-ایل)- 3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون33
فصل سوم: بخش تجربی
3-1. مواد شیمیایی و دستگاه های مورد استفاده35
3-2. روش های سنتزی مورد استفاده36
3-2-1. سنتز مشتقات جدید -3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها36
فصل چهارم ضمیمه طیف
منابع و مآخذ53
فصل اول
مقدمه
صل اول: مقدمه
اصول شیمی سبز:
با پیشرفت علوم و گذر از دهه های صنعتی شدن در غرب، بشر رفته رفته متوجه زیان های وارد شده بر محیط زیست شد و با وضع قوانین سختگیرانه سعی در حفظ منابع موجود خود و جلوگیری از آلودگی محیط زیست کرد.
شیمی سبز که در اوایل دهه ی 90 معرفی شد شامل فرآیند های شیمیایی و فناوری هایی است که به حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی کمک می کند. شیمی سبز را با نام های متفاوتی مانند شیمی دوست دار محیط زیست، شیمی پاک و اقتصاد اتمی نیز می خوانند.1 عبارت شیمی سبز که توسط IUPAC پذیرفته شده، به این صورت تعریف می شود:
«اختراع، طراحی و بکارگیری فرآورده های شیمیایی و فرآیند هایی که تولید و مصرف مواد خطرناک را کاهش می دهد و یا حذف می کند.»2
اصول شیمی سبز معنای تازه ای از اصطلاح «محیط زیست» را در اختیار شیمیدان ها قرار داد. دوازده اصل شیمی سبز که توسط پاﻧول آناستاس و جان وارنر نوشته شد، همه ی موارد از جمله طراحی سنتز موثرتر، استفاده از مواد کم خطرتر و بکارگیری منابع تجدیدپذیر را شامل می شود.
1. جلوگیری از تولید زباله، بهتر از نابود کردن آن پس از تشکیل می باشد.
2. روش های سنتزی باید به گونه ای باشد که در طی فرآیند، تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی حداکثر باشد.
3. در روش های سنتزی قابل اجرا موادی که سمیت کمتری دارند و یا هیچ سمیتی برای سلامتی بشر و محیط زیست ندارد، بکار می رود و یا تولید می شود.
4. محصول های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند، که اثر عوامل کاهش دهندهی سمیت در آنها تغییر نکند (محصول پایدار باشد).
5. بکارگیری مواد کمکی (حلال ها، مواد جدا کننده و …) تا حد امکان ضرورتی نداشته باشد و در صورت استفاده بی ضرر باشد.
6. انرژی مورد نیاز از نظر اقتصادی و زیست محیطی باید در پایین ترین سطح ممکن قرار گیرد. بطوریکه روش های سنتزی در دما و فشار محیط قابل انجام باشد.
7. مواد اولیه از منابع تجدید پذیر باشد.
8. از مشتق سازی غیر ضروری (گروه حجیم، محافطت کردن / محافظت زدایی) تا حد امکان جلوگیری شود.
9. واکنشگرهای کاتالیزوری (که تا حد امکان انتخابی عمل کنند) نسبت به واکنشگرهای استوکیومتری ارجح می باشد.
10. محصول های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند، که پس از مصرف در محیط زیست باقی نمانند و به ترکیب های تجزیه پذیر بی ضرر تبدیل شوند.
11. روش های تجزیه باید پیشرفت بیشتری پیدا کنند، تا در دنبال کردن فرآیند، زمان دقیق را اراﺋه و تشکیل مواد مضر را پیش از تولید، کنترل کنند.
12. مواد مورد نیاز در یک فرآیند شیمیایی و روش ساخت این مواد، باید به گونه ای انتخاب شود، که میزان پدیده های تصادفی مانند تولید گاز، انفجار و آتش سوزی به حداقل برسد.
آب، حلال سبز
اکتشافاتی که در آزمایشگاه برسلو 3 و گریکو4 در سال در مورد اثر مثبت آب روی سرعت و انتخابپذیری واکنش دیلز-آلدر اتفاق افتاد، بعنوان یک رویداد بزرگ در سنتز مواد آلی درمحیط آبکی شناخته شد. از آن زمان به بعد پیشرفت قابل توجهی در زمینه سنتز آلی در آب صورت گرفت و بطور مداوم به لیست واکنش های آلی که قابل انجام در حلال آب بودند، اضافه گردید. علاوه بر واکنش دیلز-آلدر نوآرایی کلایزن،5 واکنش آلدول،6 واکنش های آلیلی شدن،7 اکسیداسیون ها8 و هیدروژن دار شدن آلکن ها از آن جمله اند.9 این واکنش ها برای صنعت شیمی سودمند هستند.
طی یک دهه گذشته، تصور سنتز فضاگزین و کارآمد در آب قوت گرفت و سرعت، راندمان و انتخاب پذیری مشاهده شده برای بسیاری از واکنش هایی که در آب انجام می شدند، با واکنش های انجام شده در سایر حلال های آلی قابل رقابت بودند و حتی از آنها پیشی گرفتند.
آب بعنوان حلال
تا همین اواخر استفاده از آب بعنوان حلال برای واکنش های آلی، محدود به واکنش های ساده هیدرولیز بود، براین اساس، معرف ها و کاتالیزورها در سنتز آلی، برای واکنش های بدون آب توسعه یافتند. چرا ما باید اکنون به فکر کشف مجدد واکنش هایی در آب باشیم که تا پیش از این در حلال های آلی مثل تولوئن، تتراهیدروفوران و دی کلرومتان به خوبی انجام می شدند؟
چه مزایای بالقوه زیادی در جایگزینی این حلال ها و سایر حلال های غیر طبیعی با آب وجود دارد؟
واضح ترین دلایل این جایگزینی به شرح زیر است :
1. از لحاظ هزینه، هیچ هزینه ای برای آب وجود ندارد.
2. از لحاظ ایمنی، بسیاری از حلال های آلی مورد استفاده در آزمایشگاه ها بر عکس آب خطراتی مثل اشتعال، انفجار، ایجاد بیماری های سرطانی و… را دارند.
3. صنایع شمیایی از عاملین اصلی آلودگی محیط زیست هستند. با افزایش فشارهای نظارتی متمرکز شده روی حلال های آلی، توسعه جایگزینی حلال های بیضرر از اهمیت زیادی برخوردار گشت.
به هر حال، فواید ذکر شده در بالا در هزینه های سنتز اثری ندارد. حتی یک کاهش کوچک در راندمان، عملکرد کاتالیزور، یا انتخابگری واکنش میتواند منجربه افزایش قابل توجهی در هزینه و تولید زباله شود. خوشبختانه، از این نظر هم مزایای زیادی برای استفاده از آب بعنوان حلال در سنتز ترکیبات آلی وجود دارد که میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
اول؛ فرآیند های تجربی ممکن است ساده شده و جداسازی ترکیبات آلی و بازیافت کاتالیست های محلول در آب و سایر معرف ها می تواند با یک فرایند جداسازی فاز ساده انجام شود.
دوم؛ استراتژی های حفاظت گروه برای گروه های عاملی حاوی هیدروژن اسیدی ممکن است کاهش یابد.
سوم؛ ترکیبات محلول در آب میتوانند در فرم ذاتی خود و بدون نیاز به تبدیل به مشتق آبگریز استفاده شوند، بعلاوه مراحل خسته کننده محافظت و محافظت زدایی از مسیر سنتزی حذف می شود.
چهارم؛ انحلال فقط در آب، اثرات مفیدی را روی سرعت و انتخاب پذیری بسیاری از انواع واکنش ها نشان داده است.
واکنشهای چندجزئی
شیمیدان ها روش های متعددی را جهت تسهیل در سنتز ترکیبات پیچیده طبیعی ابداع کرده اند. یکی از روش ها شامل فرایند پیوستن پیوند های ساده سازگار با یکدیگر و تشکیل پیوندهای متعدد میان مواد مختلف می باشد، مفهومی که از آن با نام واکنش های چندجزئی(MCRs) یاد می شود. صرف نظر از طبیعت مکانیسمی آنها، در واکنش های تکظرفی چندجزئی، سه ماده و یا بیشتر بطور همزمان وارد واکنش میگردند (این واکنش ها بصورت واکنش های پشت سرهم، دومینویی و یا آبشاری نیز نامیده می شوند).
جالب است که شیوه های مختلف واکنش های چندجزئی دهه ها مورد بهره برداری قرار گرفتند. واکنش های چندجزئی به لحاظ صرف زمان، هزینه، انرژی و مواد خام کمتر که دستاوردهایی را در زمینه اقتصادی و زیست محیطی به دنبال دارد، مزایای مهمی را بعنوان روش های سنتز مرحلهای ارائه مینمایند. درعین حال، گوناگونی حاصل از این واکنش ها منجر به تهیه دسته مختلفی از مواد تنها با ایجاد اختلاف در مواد مورد استفاده میگردد. بدلیل واکنشپذیری منحصر به فرد گروه عاملی ایزوسیانید، واکنش های چندجزئی بر پایه ایزوسیانید، متنوع ترین واکنش ها از لحاظ تعداد و گوناگونی ترکیبات حاصله می باشند.
واکنشهای تک ظرفی
با وجود آنکه در 50 سال گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه کشف واکنشگرهای جدید، واکنش های جدید و روش های سنتزی جدید بوده ایم،10 ابزارهای سنتزی شیمی آلی برای تهیه موادی هر چند کم اهمیت و در اشل کاربردی ناکافی به نظر می رسد.
یک روش مهم در نیل به این مقصود ترکیب دو یا چند واکنش مجزا و ایجاد یک واکنش تک ظرفی میباشد. این روش که شامل مراحل مجزایی است، به دو گروه عمده که مستقل از مکانیسم واکنش می باشد، تقسیم می گردد: واکنش های دومینویی و واکنش های متوالی.
در دومینو، (معمولابه دلیل پشت سرهم بودن یا آبشاری بودن به این نام گفته می شود) واکنشگرها و کاتالیزورها با یکدیگر مخلوط می شوند و شرایط واکنش بصورتی تنظیم می شود که توالی آن بطور مناسبی انجام گیرد و هر مرحله تشکیل پیوند به عملکرد واکنش پیش از خود بستگی دارد. در واکنش های متوالی، مرحله اول تاثیری بر مرحله دوم واکنش ندارد و واکنشگرهای خارجی و یا تغییر در شرایط واکنش صرفا جهت دستیابی به سرعت دلخواه واکنش می باشد. هردوی این فرآیند ها باعث تشکیل مولکول های پیچیده از مواد اولیه ساده بشکل موثر و کارآمد و در کمترین تعداد مراحل ممکن میگردد و بطور مطلوب برای ایجاد دسته ای از مشتقات مولکول های کوچک عرضه می شود. فرآیند های تکظرفی شامل مراحل متوالی، به واکنش تک جزئی تقسیم می شوند که در آن یک مولکول آغازگر متحمل فعل و انفعالات درون مولکولی و فرآیند های چندجزئی میگردد. کارآمدی واکنش نیز با بکارگیری واکنش های کلاسیک چندجزئی و در عین حال کشف واکنش های جدید، مورد توجه قرار می گیرد. در این زمینه سنتزهای متوالی چندجزئی تک ظرفی که در آنها تعدادی مراحل سنتزی شامل دو یا چند واکنشگر در یک بالن و بدون جداسازی حد واسط ها انجام می گیرد، درجه بالایی از کارآمدی وزن در واکنش را نشان می دهد و بالاخص روش مناسبی در شیمی ترکیبی و روش های سنتزی مشتقات مختلف یک ترکیب می باشد. بسیاری از ملکول های آلی سنتزی کوچک با خواص دارویی دارای حلقه های هتروسیکلی هستند. بااین وجود، گستره دستیابی آسان به ساختارهای هتروسیکلی با گروه های عاملی مناسب بطور حیرت آوری محدود شده است و تهیه حتی دسته ی کوچکی از ترکیبات هتروسیکلی مربوطه بسیار ناچیز است. بنابراین شیمی هتروسیکل همواره توجه شیمیدانان دارویی و سنتزی را به خود جلب نموده است وگسترش روش های جدید که باعث دستیابی بهتر به هتروسیکل ها میباشد، همچنان مفید ومورد توجه است. در گذشته روشهایی بر پایه واکنش های چندجزئی تاثیر خود را در تهیه انواع مختلف هتروسیکل ها به اثبات رساندهاند. یک روش سنتزی چند جزئی تک ظرفی مانند سنتز های ترکیبی و موازی می تواند در فرآیندها با توان عملیاتی بالا که تابع روش های خودکار می باشد، بسیار ارزشمند باشد.
ایندول :
ایندول ها وآلکیل ایندول ها مواد جامد کریستالی بیرنگ با بو های متفاوت می باشند. کلمه ایندول از واژه هندی گرفته شده است. اولین بار ایندول در سال 1966با تقطیر در حضور پودر روی از اکسی ایندول سنتز شد. بسیاری از ایندول های ساده کاربرد صنعتی دارند و در آزمایشگاه سنتز می شوند. اکثر ایندول ها در هوا کاملا پایدار می باشند بجز آنهایی که حاوی یک گروه آلکیل در موقعیت 2 می باشند. رنگ آبی وارداتی از هند به عنوان ایندیگو شناخته شده است
تلفیقی از یک حلقه بنزن در موقعیت 2و3 حلقه پیرول تولید مهم ترین سیستم های هتروسیکلی را می کند. شیمی ایندول با جایگزینی الکتروفیلی آسان همراه است. از دو حلقه، حلقه هتروسیکلی غنی از الکترون می باشد. در مقایسه با یک حلقه بنزن، به جز موارد خاص، یک حمله الکتروفیلی در حلقه 5 عضوی ایندول صورت میگیرد.
سنتز ایندول ها
سنتز ایندول به روش فیشر:
حلقوی شدن آریل هیدرازون ها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر در 1883 کشف شد.11 که امروزه روش عمومی سنتز اغلب ایندول ها می باشد. مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز ایندول توسط رابینسون،12 پیشنهاد شد و توسط آلن، ویلسون، کارلین و فیشر،13 آربوز و کیتایف،14 ساوارو،15 کامل گردید.
مطابق مکانیسم رابینسون واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می گیرد:
1) توتومری هیدرازون
2) تشکیل پیوند کربن- کربن
3) حلقوی شدن همراه با حذف آمونیاک و تشکیل ایندول (شمای 2-1)
(شمای2-1)
سنتز گرندبرگ:
روش گرندبرگ یک روش مفید و مناسب برای سنتز تریپتامین ها است، که از واکنش آریل هیدرازین ها با 4- هالو- بوتانال ها یا اغلب استال ها استفاده می شود.16
درروش فیشر نیتروژن در یک مرحله حذف می شود اما در این روش ثابت شده است که نیتروژن بصورت آمینو اتیل در زنجیر کناری باقی می ماند(شمای 2-2).17
(شمای2-2)
سنتز ریزرت:
در این روش برای سنتز ایندول از ترکیب 1- متیل-2- نیترو به عنوان ماده اولیه استفاده می شود، قدرت اسیدی گروه متیل در موقعیت ارتو نسبت به گروه نیترو بر روی حلقه بنزن وسیله ای برای واکنش حلقه زایی است، که در این روش با اکسالات انجام شده است. در مرحله بعدی واکنش، گروه نیترو به گروه آمینو کاهش می یابد و در نهایت در حضور کاتالیزور با بسته شدن حلقه ترکیبات ایندول بدست می آیند (شمای 2-3).18
(شمای2-3)
سنتز لیمگرابر- باتکو:
سنتز لیمگرابر- باتکو19 یکی از واکنش هایی است که بطور گسترده انجام می شود، این واکنش نیز بستگی به قدرت اسیدی گروه متیل مجاور نسبت به گروه نیترو حلقه آروماتیک دارد که طی آن ایندول های استخلافα – کربن سنتز می شود.
در مرحله اول تراکم با دی متیل فرم آمید دی متیل استال(DMFDMA) انامین حاصل می شود، در مرحله بعدی گروه نیترو کاهش می یابد که معمولا در شرایط اسیدی انجام می گیرد، و بطور مستقیم منجر به تشکیل ایندول استخلاف دار می شود (شمای2 -4). واکنش تراکمی را می توان با تابش مایکروویو در حضور کاتالیزورهایی مانند ایتربیوم تریفلات بهبود بخشید.20
(شمای2-4)
سنتز مدلانگ :
دراین روش ارتو- تولوئیدین با آسیل کلراید واکنش داده و ارتو- آسیل آمینو تولوئن حاصل می شود، که در مرحله بعد یک باز قوی حلقه زایی را انجام می دهد و در نهایت با آبزدایی، ایندول یا ایندول با استخلاف در موقعیت 2 بدست میآید (شمای 2-5).21
(شمای2-5)
سنتز بیچلر :
در روش اصلی سنتز بیچلر از 2-آریل آمینو – کتونها (که از واکنش 2- هالو کتون و آریل آمین سنتز می شود) استفاده می شود تا واکنش حلقه زایی الکتروفیلی بر روی حلقه آروماتیک انجام شود، که در این شرایط اغلب مخلوطی از محصولات از طریق نوآرایی بدست می آید.22
با این حال N-آسیل-2-آریل آمینوکتونها بخصوص استالها را می توان با کنترل بیشتر شرایط تحت واکنش حلقهزایی قرار داد. با این روش در مقایسه با روش قبلی می توان حتی حلقه بدون استخلاف نیز سنتز کرد.23

لیتیم برماید که یک اسید لوئیس می باشد کاتالیزور بستن حلقه دی متوکسی آریل آمینو کتونها است بدون اینکه نوآرایی صورت گیرد و ضرورتا در شرایط خنثی انجام می شود. (شمای 2-6-1).24
(شمای2-6-1)
از واکنش N-آلکنیل- ارتو- یدو آنیلین توسیل آمید در مجاورت پالادیوم و یک آمین، ترکیب ایندول با استخلاف در2 C-ساخته می شود (شمای2-6-2).25
(شمای2-6-2)
سنتز ایندول به روش بارتولی:
در این روش واکنش بین نیتروبنزن با استخلاف ارتو، با سه اکی والان وینیل منیزیم برماید (واکنشگر گرینیارد) صورت می گیرد و ترکیبات ایندول استخلاف دار حاصل می شود (شمای 2-7).26
(شمای2-7)
سنتز ننیتزسکیو :
یکی دیگر از روشهای سنتز ایندول است که جزئیات مکانیسمی آن کاملا واضح نیست اما روشی مؤثر برای سنتز 5- هیدروکسی ایندول ها می باشد (شمای 2-8).27
(شمای2-8)
سنتز گاسمن:
در سنتز گاسمن محصولات ایندول با استخلاف سولفور بدست می آید، اما در صورت لزوم هیدروژناسیون این ترکیبات سبب جایگزینی هیدروژن بجای سولفور می گردد. (شمای 2-9).28
(شمای2-9)
سنتز فارستنر:
در مثال زیر پیش ماده حلقهزایی از طریق آسیله کردن 2- ترشری بوتیل استانیل تیازول ساخته می شود (شمای 2-10).29
(شمای2-10)
سنتز فوکویاما:
ارتو- ایزو سیانواستایرن ها که بسهولت از هیدروژن زدایی کردن فرم آمید ها تهیه می شوند، با استفاده از قلع که عامل پیش برنده حلقه زایی رادیکالی است، به ترکیبات ناپایدار 2- استانیل ایندول ها تبدیل می شوند.
می توان با هیدرولیز این ترکیبات ناپایدار، ایندول های با استخلاف در موقعیت- 2 تهیه کرد، یا بدون جداسازی از آنها استفاده کرد که با آریل هالید ها کوپل شوند دراین مورد از پالادیوم به عنوان کاتالیزور استفاده شده است. یا می توان از این ترکیبات 2- یدو ایندول ها تهیه نمود که از جایگزینی-ایپسو بوسیله ید انجام می شود (شمای 2-11).30
(شمای2-11)
سنتز ایندولهای چند استخلافی از طریق واکنش حلقه زایی درون مولکولی ]2+4[ :
در مرحله اول این روش ترکیبات ایندولینی سنتز می شود در مرحله بعدی با اکسیداسیون این ترکیبات توسط ارتوکلرانیل ترکیبات ایندولی بدست می آید (شمای2-12).31
(شمای2-12)
واکنش های ایندول ها
واکنش با عوامل الکتروفیل :
دانسیته الکتروفیلی کربن در حلقه هتروسیکلی ایندول بیشتر است. بنابراین، حلقه هتروسیکلی ایندول در مقایسه با حلقه بنزن راحت تر وارد واکنش الکتروفیلی می شود. جایگزینی الکتروفیلی در ایندول در 3C- اتفاق می افتد نه در 2C-. حمله الکتروفیلی در2C- و در 3C- حدواسط های متفاوتی را تولید می کند، کربوکاتیون حاصل از حمله الکتروفیلی در 2C- نامساعدتر از کربوکاتیون حاصل از حمله الکتروفیلی به 3 C-میباشد زیرا در اثر حمله به موقعیت 2 آروماتیسیته حلقه بنزنی از بین می رود (شمای 2-2-1).

(شمای2-2-1)
پروتوناسیون :
ایندول مانند پیرول یک باز ضعیف می باشد، زیرا جفت الکترون غیر پیوندی نیتروژن در آروماتیسیته حلقه مشارکت میکند. بوسیله NMR و UV، ایندول 3-C پروتون دار شده(کاتیونH 3- ایندولیوم) شناسائی شد که پایدارترین کاتیون ایندول از لحاظ ترمودینامیکی می باشد چون آروماتیسته حلقه بنزن حفظ میشود. با اسپکتروسکوپی ایندول N- پروتون دار شده (کاتیونH 1- ایندولیوم) شناسائی نشد چون خیلی سریع تشکیل می شود. در کاتالیزور اسیدی دوتریوم، تبادل پروتون در نیتروژن 400 بار سریعتر از 3C- رخ می دهد. در واقع وقتی در 3C- تبادلی اتفاق نیفتد، تبادل N- پروتون حتی در 7pH= نیز سریعا رخ میدهد. تبدیل ایندول به 3- دوتریو ایندول بوسیله اسید- دوتریو بدست می آید(شمای 2-2-2).32
(شمای2-2-2)
واکنش های مربوط به ایندول های β- پروتون دار:
کاتیونH 3- ایندولیوم در مقایسه با ایندول خنثی، واکنش های الکتروفیلی را در شرایط مطلوب تری انجام می دهد. برای مثال کاتیونH 3- ایندولیوم در 4 pH= به بی سولفیت افزوده می شود و نمک سدیم ایندولین -2- سولفونیک اسید بصورت کریستال تهیه می شود. نمک تشکیل شده با حل شدن در آب به ترکیب ایندول برگشت پذیر می باشد. به هر حال این ترکیب می تواند N- آسیل دار شود و استامید حاصل برای هالوژناسیون یا نیتراسیون در 5-C استفاده شود. در نهایت با هیدرولیز، بی سولفیت از دست می دهد و ایندول 5- استخلاف دار شده حاصل می شود (شمای2-2-3).33
(شمای2-2-3)
نیتراسیون :
استفاده از محیط اسیدی برای نیترو دار کردن منجر به تولید مخلوطی از محصولات میشود. با استفاده از اسید نیتریک غلیظ وانیدرید استیک در دمای پائین می توان ترکیبات ایندول را نیترودار نمود (شمای2-2-4). 34
شمای(2-2-4)
سولفوناسیون:
سولفوناسیون ایندول در3-C با استفاده از کمپلکس پیریدین- سولفورتری اکسید در پیریدین داغ انجام پذیر است.35
ایندول تیوسولفات با راندمان عالی از واکنش ایندول با آمونیوم تیوسولفات درحضور سریم (4) آمونیوم نیترات (4)،36 یا آهن (3)،37بدست می آید.
1- فنیل سولفونیل ایندول از سولفونه کردن ایندول در 3-C با استفاده از سولفونیل کلراید،38 یا –N تیونیل آلکیل و یا –N تیو آریل فتالمید ها با منیزیم برماید،39 یا تیونیل های فعال با –N کلرو سوکسونامید،40 یا سلکتفلور،41 بدست می آید (شمای 2-2-5).
(شمای2-2-5)
هالوژناسیون :
3- هالو ایندول ها خیلی پایدارتر از 2- هالو ایندول ها میباشند. برم و ید درپتاسیم هیدروکسید و دی متیل فرم آمید، 3- هالو ایندول را با راندمان بالا می دهد. a42
واکنش الکتروفیلی برم،b42 ید،c42 کلر،d42 با ایندول در حضور پیریدین در دمای oC0 ، در 3C- صورت می گیرد (شمای 2-2-6).
(شمای2-2-6)
آسیلاسیون :
3- استیل ایندول از واکنش ایندول با استیک اسید وانیدرید استیک در دمای oC140 بدست می آید. استفاده از کاتالیزور فریدل- کرافتس نیز برای 3- آسیله کردن ایندول بکار می رود. در این روش ابتدا قلع (4) کلراید به ایندول اضافه شده و سپس اسید کلرید یا انیدرید به ترکیب افزوده می شود (شمای 2-2-7).43
(شمای2-2-7)
از واکنش ایندول با اگزالیل کلراید ترکیبات کتون- اسید- کلراید با راندمان بالا حاصل می شود که پیش ماده سنتز مولکول هایی مانند تریپتامین، سروتونین می باشد (شمای 2-2-8).
(شمای2-2-8)
آلکیلاسیون :
ایندول با یدو متان در دی متیل فرم آمید(DMF) در دمای بالا واکنش می دهد و محصول نهایی 3و3و2و1- تترا متیل- H3- ایندولیوم یدید تشکیل می شود (شمای 2-2-9).44
(شمای2-2-9)
واکنش ایندول ها در 3-C با عوامل الکتروفیل آلیلی، بنزیلی، پروپارژیلی منجر به تشکیل آلیل، بنزیل، پروپارژیل ایندول ها می شود که در شرایط ملایم مختلفی صورت می گیرد.
واکنش با کتون، نیتریل و نیترو β,α- غیر اشباع :
از واکنش ایندول با ایمینو آکریلات در حضور کاتالیزور آلومینیوم کلراید ، تریپتوفان حاصل می شود (شمای 2-2-10). 45
(شمای2-2-10)
نیترواتن یک الکتروفیل مناسب است که بدون نیاز به کاتالیزور اسیدی با ایندول واکنش می دهد.46
همچنین این واکنش در سطح ساپورت سیلیکاژل CeCl3. 7H2O / NaI در دمای اتاق نیز انجام پذیر است (شمای 2-2-11).47
(شمای2-2-11)
ایندول با پارافرمالدئید و اتیل نیترو استات واکنش می دهد که از محصول این واکنش بعنوان پیش ماده جهت سنتز تریپتوفان استفاده می شود (شمای2-2-12). 48
(شمای2-2-12)
واکنش با آلدهیدها و کتونها :
واکنش ایندول با آلدهیدها و کتون ها در شرایط اسیدی انجام می شود که ابتدا ایندول -3- ایل- کربینول حاصل می شود که قابل جداسازی نیست، سپس در این شرایط اسیدی آب از دست داده و کاتیون 3- آلکیلیدین – H3- ایندولیوم حاصل می شود. بعنوان مثال واکنش ایندول با استون در شرایط بدون آب انجام می گیرد و محصول بصورت نمک قابل جداسازی می باشد.49
از واکنش با دی اتیل مزواکسالات یا اتیل گلی اکسالات، بدون آبزدائی 3- (هیدروکسی آلکیل) ایندول ها بدست می آید که قابل جداسازی می باشد (شمای 2-2-13).
(شمای2-2-13)
3- آلکیلیدین – H3- ایندولیوم می تواند به عنوان الکتروفیل عمل کرده و دوباره با ایندول وارد واکنش شود برای مثال می توان واکنش با فرم آلدهید را مثال زد (شمای 2-2-14).50
(شمای2-2-14)
واکنش با یون ایمینیوم :
در شرایط خنثی و دمای oC0 ، ایندول با استخلاف محافظ- N با مخلوطی از فرم آلدهید و دی متیل آمین واکنش می دهد و ایندول با استخلاف در 3-C بدست می آید. 51
نمونه ای دیگر از این دسته واکنش ها، سنتز مستقیم گرامین می باشد، که به آسانی و راندمان با واکنش در اسید استیک بدست می آید (شمای 2-2-15).52
(شمای2-2-15)
می توان یون الکتروفیل ایمینیوم را بصورت جامد کریستالیزه که به نام نمک مور (Me2N+=CH2I-) شناخته شده است، بطور مجزا تهیه کرد، که بطور معمول در حلال غیر قطبی انجام می شود.
دیمریزه شدن ایندول بوسیله کاتالیزور اسیدی امکانپذیر می باشد، در این واکنش ابتدا ایندول پروتون دار شده و یون ایمینیوم حاصل می شود و یک مولکول دیگر ایندول به یون ایمینیوم حمله می کند و محصول مورد نظر بدست می آید (شمای 2-2-16).53
(شمای2-2-16)
واکنش با عوامل اکسنده :
بوسیله عوامل اکسنده، حلقه هتروسیکل ایندول در پیوند دوگانه 2و3 شکسته می شود، تعدادی از این عوامل اکسنده شامل: اوزون یا سدیم پراکسید، پتاسیم سوپر اکسید، با اکسیژن در حضور کلرید های مس واکنش فتوشیمیایی اکسیژن در حلال اتانولی، می باشند (شمای 2-2-17).
(شمای2-2-17)
ایندول های با استخلاف در 3-C را می توان به اکسی- ایندول تبدیل نمود و این مورد از طریق واکنش ترکیبات ایندولی در دی متیل سولفوکسید و اسید امکانپذیر است (شمای2-2-18).54
(شمای2-2-18)
واکنش با عوامل کاهنده :
حلقه ایندول با عوامل کاهنده از قبیل لیتیم آلومینیوم هیدرید یا سدیم بوروهیدرید کاهش نمی یابد. ولی با لیتیم در آمونیاک مایع حلقه بنزنی ایندول، کاهش می یابد وترکیب 4و7- دی هیدرو ایندول محصول اصلی می باشد (شمای 2-2-19).55
(شمای2-2-19)
کاتالیزور رودیوم در فشار بالا، ایندول های با گروه محافظ N- t- بوتوکسی کربونیل، را هیدروژن دار و محصول 2و3- سیس ایندولین ها را تولید می کند (شمای 2-2-20).56
(شمای2-2-20)
واکنش با کاربن ها:
ایندول ها و ایندول های استخلاف دار در اثر افزایش دی هالوکاربن در پیوند دوگانه 3 C-2 C، حد واسطی شامل حلقه سیکلوپروپان را تولید می کنند، که منجر به تشکیل دو محصول متفاوت می شود.57
کاربن های با استخلاف متوکسیکربونیل در واکنش با ایندول فقط یک محصول با استخلاف 3-C تولید میکنند ولی اگر در 3-C استخلافی قرار داشته باشد این کاربن ها با 2-C ایندول واکنش می دهند (شمای 2-2-21). 58
(شمای2-2-21)
کاربردهای داروئی ایندولها :
تعداد زیادی از مشتقات ایندول در شیمی داروئی به عنوان عامل درمانی استفاده می شوند از جمله خاصیت ضد سرطان،59 آنتی اکسیدان60 ضد روماتیسم 61 و آنتی اچ. آی. وی، 62را می توان نام برد.
درزیرچند نمونه از این ترکیبات و بهمراه خواص داروئی و ویژگی های ساختاری آنها بطور مختصر بیان شده است:
2- فنیل ایندول (2PI) سولفامات ها :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- فنیل ایندول (2PI) سولفامات ها با فعالیت ضد تکثیری در سلول های سرطانی پستان بعنوان مهار کننده استروئید سولفاتاز بکار می روند. 63
برخی مشتقات 2PI گوگرددار، در روش آزمایشگاهی in vivo، فعالیت ضد استروژن نشان می دهند. 64
تریپتوفان:
L- تریپتوفان بطور صنعتی با فرآیند تخمیر تولید می شود، که یک مکمل غذائی مهم و یکی از اسیدآمینه های ضروری برای جانوران محسوب می شود، بطوریکه پیش ماده بیوسنتز مولکول های مهم دیگر مانند سروتونین، ملاتونین و نیاسین است (شمای 2-3-1).65
(شمای2-3-1)
L- تریپتوفان در درمان سندرم قبل از قاعدگی، بعنوان یک داروی کمک خواب و آرام بخش استفاده می شود و یک داروی ضدافسردگی طبیعی است.
ملاتونین :
ملاتونین (MLT) بطور طبیعی در انسان، حیوانات، حشرات، میکروب ها و برخی گیاهان، تولید می شود. ملاتونین هورمونی است که دارای یک حلقه ایندولی است که در مغز انسان بوسیله غده پینه آل توسط اسید آمینه تریپتوفان تولید می شود که نقش اساسی در حفاظت از هسته و میتوکندری DNA دارد.
ملاتونین ریتم شبانه روزی بدن پستانداران را تنظیم می کند،66 دارای اثر تحریک سیستم ایمنی بدن،67 ویک عامل ضد التهاب،68 و همچنین بصورت یک جاذب رادیکال آزاد و آنتی اکسیدان قوی عمل می کند.69
سروتونین :
سروتونین یا 5- هیدروکسی تریپتامین (-HT5) یک منو آمین ناقل عصبی است که بطور بیوشیمیایی از تریپتوفان مشتق می شود. سروتونین در دستگاه گوارش ، پلاکت و سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوانات یافت می شود.
سروتونین همانند ملاتونین در بسیاری از فرایند های شیمیایی مهم بدن مؤثر است، این ترکیبات بعنوان آنتی اکسیدان عمل کرده و نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن بازی می کنند.70
ایندول -3- کربینول (I3C) :
ایندول -3- کربینول (10) از هیدرولیز گلوکابرازیسین (11) بدست می آید که این دو ترکیب در غلظت های بالا در سبزیجات چلیپایی مانند گل کائولی( mg/g 4/0 بعنوان گلوکوزینولات)، کلم بروکلی و سبزی خردل (mg/g 8/2) یافت می شود (شمای 2-3-2).
(شمای2-3-2)
در تحقیقاتی دیگر بر روی I3C ، به دلیل داشتن خاصیت پذیرندگی استروژن این ترکیب خاصیت، ضد سرطانی آن تأئید شده است.71
دی ایندولیل متان:
مطالعه بر روی حیوانات نشان داده است که I3C یک پیش ماده داروئی بسیار مفید است،72 که در معده با اسیدیته بالا واکنش خود تراکمی و یک یا چند محصول دیگر تولید میکند،73 محصول عمده دی ایندولیل متان (DIM) (12) (بالای %20)، ایندولوکربازول (13) (بالای % 6) وتریمر (14) نیز تولید می شود.
مطالعاتی بر روی ترکیب (13) در مورد بررسی پیشگیری از سرطان صورت گرفته است.74
برخی مطالعات بر روی ترکیب تریمر حلقوی (14) نشان می دهد که یک پذیرنده استروژن آگونیست قوی است که بیانگر خاصیت ضد سرطانی این ترکیب می باشد (شمای 2-3-3).75
(شمای2-3-3)
پتانسیل DIM بعنوان یک عامل ضد سرطان در مطالعات آزمایشگاهی به روش in vivo پیش بینی شده است. بر اساس مطالعاتی که بر روی حیوانات صورت گرفته است، DIM مانند I3C اثر ضد سرطانی مشابهی بر روی پروستات، پستان، پانکراس و روده بزرگ نشان داده است.76
فصل دوم
بحث و بررسی
فصل دوم: بحث و بررسی
روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها
روش های متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد.77
شارما و چاندلیا78 اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq) ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.
فلودی و همکارانش79 سنتز آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.
از واکنش متیل بنزوات ها با KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکیب ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید میشود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2 آریل گلی اکسال سنتز میشود.80
یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %48-95 میباشد.81
از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با (PhSe) 2 در مقدار اضافی از (NH4)2S2O8 در متانول و در شریط رفلاکس ، آریل گلی اکسال- استالها با راندمان 95- 60% سنتزمیشود.82
کورنبلام و همکارانش83 سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان %86- 82 گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست میآید ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل میشود.
فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال ها از قبیل 2- فوریل- ، 2- تیونیل- ، 2- پیریدیل- و 3- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان 85-100% بدست میآیند.84
همچنین آریل گلی اکسال ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برما یدها با N,N – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان 90-55 % بدست میآیند.85
یک روش ساده تر جهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α- پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است.86
پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه می باشند که بوسیله واکنش P- (Me2N)C6H4Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین87 بدست میآید.
همچنین بوسیله اکسیداسیون فنیل استیلن با کمپلکس فلز- پراکسید (HMPA)MoO(O2)2 در حضور Hg(OAc)2در DCE در 0 oC ، یا بوسیله NBS در دی متیل سولفوکسید ( DMSO ) ، فنیل گلی اکسال تولید میشود.88
آریل گلی اکسال همی استال بوسیله اکسیداسیون آلکنهای انتهایی با استفاده از (NH4)2S2O8 و (PhSe) 2 بعنوان کاتالیزور در حلال آب در دمای oC60 و سپس با خالص سازی با کروماتوگرافی در سیلیکاژل با استفاده از مخلوطی از 1:99 دی کلرومتان و اتانول شسته میشود.89
اکسیداسیون آریل متیل کتونها به آریل گلی اکسال بوسیله سلنیک اسید( H2SeO3) نیز انجام شده است.90 اما اکسیداسیون آریل متیل کتونها بوسیله SeO2 که توسط رایلی وهمکارانش91انجام شد مهم ترین روشهای سنتز آریل گلی اکسال میباشد. وما نیز از این روش برای سنتز گلی اکسال استفاده نمودیم که در ادامه روش کار به اختصار توضیح داده می شود.
روش کار:
سلنیم دی اکسید (1/11 گرم، 1/0 مول) در مخلوط حلال دیوکسان (60 میلی لیتر) و آب (2 میلی لیتر) ریخته شده و تا دمای oC 55-50 تا حل شدن کامل SeO2 ضمن حرارت دادن به هم زده شد. سپس مشتق استوفنون (1/0 مول) به این محلول اضافه گردید. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس شد. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن صاف گردید و زیر صافی به صورت مایع زرد رنگی جمع آوری شد. این مایع حاوی آریل گلی اکسال، آب و دیوکسان می‌ باشد که حلال محلول با دستگاه تبخیر در خلا گردان حلال‌ زدایی شد، آریل گلی اکسال بصورت مایع ویسکوز زرد رنگ در ته بالن باقی ماند. گلی اکسال با گذشت زمان روغنی شده و پلیمریزه می‌شود و نگهداری آن شرایط ویژه ای را می ‌طلبد لذا این مایعات روغنی در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکیبات آریل گلی اکسال مونو هیدرات به صورت جامدات سفید رنگ پایدار تبدیل شدند (شمای 2-1).
(شمای2-1)
مکانیسم انجام واکنش به قرار زیر است:
روش کلیسنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها
به سیکلو هگزان -1و3- دی اون (1) در آب، آریل گلی اکسال (2) و آمونیوم استات اضافه نموده و در دمای رفلاکس بهم زده شد. جامد بدست آمده جداسازی و با آب مقطر شستشو داده شد تا آمونیوم استات اضافی از محیط خارج شود و محصولات نهایی (3) بصورت جامدات کریستالی جدا شد (شمای 2-2).
(شمای2-2)
مکانیسم سنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها
واکنش با حمله نوکلئوفیلی فرم انول (4) ترکیب سیکلو هگزا-1و3- دی اون (2) به کربونیل آلدهیدی آریل گلیاکسال (1) و تشکیل حد واسط 1و4-دی کربونیل (5) که از طریق تشکیل پیوند هیدروژنی درون مولکولی شش مرکز دار پایدار میشود، آغاز می گردد. در ادامه این ترکیب حد واسط در حضور آمونیوم استات با حذف دو مولکول آب به حلقه های 3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها تبدیل می شود (شمای 2-3).
(شمای2-3)
شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها
ساختار محصولات ایندولی سنتز شده با استفاده از تکنیک های IR، H NMR1، C NMR13 شناسایی وتأیید شده است.
3-هیدروکسی-2-فنیل-6و7-دی هیدرو-H1-ایندول-4(H5)-اون
این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال، سیکلو هگزان -1و3- دی اون و آمونیوم استات وحلال آب طی مدت 2 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ با نقطه ذوب oC296 و راندمان87 % بدست آمد. (شمای 2-4)
(شمای2-4)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

طیف FT-IR باند جذبی OHرا در cm-13439، باند جذبی پیوند NH را در cm-1 3243، باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را درcm-12943، باند جذبی C=O را در cm-11611، باند جذبی C-O را در cm-11378، باند جذبی C-N را در محدودهی cm-1 1338نشان می دهد.
2-(4-بروموفنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5) – اون
این ترکیب از واکنش 4-برمو فنیل گلی اکسال، سیکلو هگزان -1و3- دی اون و آمونیوم استات و حلال آب طی مدت 5 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ با نقطه ذوب oC 212-210 و راندمان 91% بدست آمد.(شمای 2-5)
(شمای2-5)

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید